امکانات نرم افزار AssistDesk

  • امکان دعوت از کاربران برای پیوستن به این پایگاه دانش
  • امکان استفاده از API برای ایجاد اعضای اختصاصی